عرضه و واگذاری سهام شرکت های متعلق به بدهکاران اقساط معوق