رئیس اتاق بازرگانی فارس در پیامی روز صنعت و معدن را جامعه فعالان اقتصادی استان تبریک گفت

‎مهندس رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در پیامی روز ملی صنعت و معدن را به جامعه فعالان اقتصادی فارس تبریک گفت.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، متن پیام مهندس رازقی بدین شرح است:

 ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻣﻌﺪﻧﮑﺎران ﻣﻌﺰز و ﻣﺤﺘﺮم

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ روز در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن در راﺳﺘﺎ ي ﺑﻠﻮغ  اﻗﺘﺼﺎدي و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﮕﺮدﯾﺪه.

ﻓﻀﺎي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿ ﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن  و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮا د اوﻟﯿﻪ  و ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺑ ﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات وروﯾﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻣﻮاﻧﻊ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اداري و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در دﺳﺘﮕﺎ ه  ﻫﺎ ي اﺟﺮاﯾﯽ و دﺷﻮار ي ﺗﺎﻣﯿ ﻦ ﻣﺎﻟﯽ ا ز ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ اﻫﺮم ﺷﻮراي ﮔﻔﺘﮕﻮ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎدي،  ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ  و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در راﺳﺘﺎي   ﮐﺸﻮري ارﺗﻘﺎ داده 7 ﺗﺎ 1 ﺑﻪ 26 ﺗﺎ 19ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎن را از  درﺻﺪي از ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 13.1 اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و 96,979 ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 1449 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 1.5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ    ﻧﻔﺮ ) ﻣﻨﺒﻊ : وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت( ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد.22,465اﺷﺘﻐﺎل  روز ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻬﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ارج ﻧﻬﺎدن و ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﺗﻼﺷﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر  ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي را ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ﮐﻠﯿﺪي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ .

انتهای پیام/

JoomShaper